Aanbiedingen aan -30% het hele jaar door

Juridische kennisgevingen

Juridische kennisgevingen

Deze OUTDOORS-Website is gemaakt door EVOLUCIEL SAS:
Adres: 50 passage de la Gloriette 38160 CHATTE – FRANCE
Bedrijfsregistratienummer: 452 821 465
Directeur van de publicatie: Alexandre Blanchard
VAT: FR68452821465
De site wordt gehost door 1&1 IONOS SARL – 7, place de la Gare 57200 Sarreguemines – FRANCE.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De compilatie (dat wil zeggen de verzameling, lay-out en organisatie) van alle inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van OUTDOORS.

Alle inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot: teksten, afbeeldingen, logo’s, knoppictogrammen, databases, afbeeldingen, tekstbestanden, audio, video, software, onder andere; evenals industriële eigendomsrechten, zoals handelsmerken en commerciële namen, zijn het eigendom van OUTDOORS en haar bedrijfsgroep, van haar medewerkers, van de content- en applicatieaanbieders of van hun respectieve licentiegevers.

De bovengenoemde intellectuele en industriële eigendomsrechten worden beschermd door nationale en internationale industriële en intellectuele eigendomsverordeningen.

De reproductie, wijziging, duplicatie, gebruik, distributie, verkoop, openbare communicatie of elk ander gebruik van de informatie op deze website, inclusief het ontwerp, de configuratie en de lay-out, die wordt uitgevoerd zonder toestemming van OUTDOORS, zal worden beschouwd als een schending van de huidige wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom, zodat OUTDOORS of een van de ondernemingen die tot de ondernemingsgroep behoren gerechtvaardigd gerechtelijke stappen kunnen ondernemen en schadevergoeding kunnen eisen voor eventuele schade.

Het beschikbaar stellen van informatie en inhoud op deze website impliceert geen afstand doen van enige rechten door OUTDOORS, noch enige bedrijven van de bedrijfsgroep, noch de overdracht, licentie of gedeeltelijke of totale overdracht van de rechten afgeleid van intellectuele of industriële eigendom.

Als de gebruiker een van de bovengenoemde rechten wenst te gebruiken en een link naar deze website tot stand wil brengen via een van de domeinen die toegang verlenen, moet de voorafgaande schriftelijke toestemming van OUTDOORS worden verkregen.


INHOUD VAN DE OUTDOORS-WEBSITE

OUTDOORS stelt de informatie op deze website ter beschikking van de gebruiker, met dien verstande dat deze, ondanks waakzaamheid bij de voorbereiding, onnauwkeurigheden of typografische fouten kan bevatten.

Bijgevolg, verbindt de gebruiker zich ertoe, begrijpt en erkent hij eenvoudig door te bezoeken dat de daarin opgenomen gegevens en informatie fouten, onnauwkeurigheden of veroudering kunnen bevatten. In dit opzicht dient de gebruiker de genoemde gegevens en informatie niet te gebruiken voor de besluitvorming die mogelijk economische gevolgen heeft voor zichzelf of voor derden of voor andere aard, zonder ze voorafgaand te contrasteren volgens hun eigen criteria en op eigen verantwoordelijkheid voor de juiste doeleinden. Niettegenstaande het voorgaande, met betrekking tot elektronische contractering, zal het onderworpen worden aan de bepalingen van de contractuele voorwaarden die van toepassing zijn in elke zaak.

De gebruiker gaat akkoord om de website te gebruiken in overeenstemming met de wet, moraal en algemeen aanvaarde openbare orde en de goede zeden, af te zien van het gebruik van de website voor schadelijke doeleinden tegen het imago en de rechten van OUTDOORS, de bedrijven in zijn Corporate Group en zijn medewerkers. Evenzo zal de gebruiker zich onthouden van handelingen die de normale werking van de website kunnen schaden of belemmeren.

Naar eigen goeddunken behoudt OUTDOORS zich het recht voor om de inhoud van de website bij te werken, om de toegang tot deze website te verwijderen, te beperken en te voorkomen, tijdelijk of permanent, en behoudt gelijk het recht voor om te allen tijde de presentatie, configuratie en locatie te kopen, zonder de beschikbaarheid of de voortdurende werking van de website en de andere sites waarmee het een link heeft gelegd te garanderen.


AFSTAND VAN VERANTWOORDELIJKHEID

Deze website is te goeder trouw opgesteld door OUTDOORS voor gebruik door bedrijven in haar bedrijfsgroep met informatie uit interne en externe wettelijk verkregen bronnen en biedt deze in de huidige staat aan aan gebruikers en kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

OUTDOORS noch de bedrijven van haar bedrijfsgroep zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor directe en indirecte schade voortvloeiend uit:

(i) de informatie, inhoud, software, materialen of producten die op deze website zijn opgenomen of waarop de werking ervan is gebaseerd.

(ii) de inhoud of diensten die worden aangeboden door websites van derden, in gevallen waarin deze website hyperlinks (links) bevat waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot andere websites die worden beheerst door hun eigen privacybeleid en juridische kennisgeving.

(iii) serviceonderbrekingen die deze site beïnvloeden.

(iv) het ontbreken van waarachtigheid, bijwerking en / of juistheid van de gegevens of informatie van welke aard dan ook (geheel of gedeeltelijk).

(v) eventuele fouten of veiligheidstekortkomingen die kunnen voortvloeien uit het gebruik door de gebruiker van een verouderde of onveilige browserversie, evenals de activering van opslaginrichtingen voor sleutels of gebruikersidentificatiecodes in de browser of van de schade, fouten of onnauwkeurigheden die kunnen voortvloeien uit storingen.

Teneinde het risico van virussen op de website te verminderen, gebruikt OUTDOORS virusdetectieprogramma’s voor het besturen van alle inhoud die daarin wordt geïntroduceerd. Dit garandeert echter niet de afwezigheid van een virus of van andere elementen geïntroduceerd door derden. Daarom zal OUTDOORS of de bedrijven van zijn bedrijfsgroep onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enige schade die voortkomt uit de aanwezigheid van een virus of andere elementen die wijzigingen in het systeem of de bestanden van de gebruiker kunnen veroorzaken.

In elk geval is OUTDOORS of de bedrijven van zijn bedrijfsgroep niet aansprakelijk in het geval dat onbevoegde derden op enigerlei wijze de reproductie, wijziging, kopie, gebruik, distributie, verkoop, openbare communicatie of elk ander gebruik van afbeeldingen uitvoeren. of audiovisuele producties van hun klanten en van de industriële en intellectuele eigendom ervan die op de website kunnen verschijnen.

De gebruiker is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die wordt veroorzaakt als een direct of indirect gevolg van de schending van de voorwaarden die op deze website worden vermeld.